Γράμμα συνάδελφων εργαζόμενων στο ΕΛΚΕΑ κοινοποιημένο στο σωματείο

 

 Αρ. Πρωτ. …80…. Κηφισιά 6 Μαρτίου 2012

Μαρία Τσαπόγα

Σοφία Μιχαλάκη

Υπάλληλοι ΕΛΚΕΑ ΑΕ

 

Προς το ΔΣ ΕΛΚΕΑ ΑΕ

κ. Καλιωράκη Νικόλαο Πρόεδρος

κ. Λύκο Βασίλειο Διευθύνων Σύμβουλος

κ. Βιγκλή Ευτυχία Σύμβουλος

 

Θέμα : < Ερώτηση για την συνέχιση της εξηρτημένης μας σχέσης μισθωτής εργασίας με το ΕΛΚΕΑ ΑΕ >

 

Όπως γνωρίζετε στις 2 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 14, ο νόμος υπ’ αρθ. 4038 < Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 > Αρθρο 16, σελ. 118-119 στο οποίο αναφέρεται ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ ΑΕ λύεται αυτοδικαίως και τίθεται σε εκκαθάριση (§ 1), και καταργούνται οι οργανικές και μη θέσεις των εργαζομένων σε αυτό .( §10).

Επειδή μέχρι σήμερα και μετά την παρέκκλιση ενός μηνός από την ισχύ του νόμου δεν μας έχουν κοινοποιηθεί οι απολύσεις μας.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν οφείλουμε να συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο ΕΛΚΕΑ το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί παρά τις διατυπώσεις του νόμου.

Σας ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε προφορικά την ανωτέρω ερώτηση στις 28/02/2012 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λύκο Βασίλη και στον νόμιμο σύμβουλο της εταιρείας κ. Κατσίκα Νεκτάριο, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι θα μας απαντήσουν εγγράφως και για το ύψος των αποζημιώσεών μας σε περίπτωση απόλυσης, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση.

 

Οι εργαζόμενοι

Μαρία Τσαπόγα, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, Υπάλληλος ΕΛΚΕΑ

Σοφία Μιχαλάκη, Χημικός Μηχανικός, Υπάλληλος ΕΛΚΕΑ

 

Κοινοποίηση:

  • Πρόεδρος ΕΟΜΜΕΧ, κ. Πιτέλης

  • Α. Φούρλας, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

  • Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ, κ. Α. Λάζου

  • ΣΜΤ Σωματείο Τεχνικών Μηχανικών

  • ΣΤΕΒ Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας

  • Παναγιώτης Λαφαζάνης , Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

  • Λ. Αμανατίδου Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

  • Κ. Γείτονας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

  • ΕΚΑ Εργατικό Κέντρο Αθηνών

  • ΓΣΕΕ